OBDELOVALEC LESA

Naziv poklicne izobrazbe: obdelovalec lesa

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:

  • končal najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali
  • zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

  • Izobraževanje traja dve leti.

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in, da:

• upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod
• razvijajo sposobnosti in spretnosti za poklicno delo in se pripravljajo na poklicno kariero
• pridobijo praktična uporabna znanja na svojem področju
• se usposobijo za varno, gospodarno ter kvalitetno izdelavo enostavnih mizarskih izdelkov
• znajo delati v skupini ter skrbeti za urejeno delovno okolje,
• postanejo odgovorni, strpni, humani in sposobni življenja v demokratični družbi
• razvijejo temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
• razširijo splošno izobrazbo in razvijejo ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij

PREDMETNIK: OBDELOVALEC LESA

PREDMETNIK: OBDELOVALEC LESA

Oznaka

Programske enote

Obvezno/izbirno

Skupno število ur

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

155

P2

Matematika

obvezno

168

P3

Družboslovje in naravoslovje

obvezno

140 / 108

248

P4

Športna vzgoja

obvezno

124

P5

Angleški jezik

Izbirno

(48 o.k.) 48

Skupaj A

(695 + 48 o.k.) 743

B – Strokovni moduli

M1

Temeljna znanja lesarstva

obvezno

218

M2

Ročna obdelava lesa

obvezno

218

M3

Strojna obdelava lesa

obvezno

218

M4

Priprava in izdelava izdelka

obvezno

218

M5

Varstvo pri delu

izbirno

+ 70 o.k.

M6

Lesna galanterija

izbirno

+ 165 o.k.

M7

Priprava na ZI

izbirno

+ 165 o.k.

Skupaj B

(872 + 400 o.k.)  1272

Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli:

C- Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

600

Č – Praktično usposabljanje z delom

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

152

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

96

E – Odprti del kurikuluma

Odprti kurikulum

448

Skupaj pouka (A+B+E)

2015

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

752

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

1759

Skupaj (A+B+Č+D+E)

2263

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor) 

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte

Skip to content