Mednarodno sodelovanje

E+ mobilnost
cmepius
E+ mobilnost

ERASMUS+

Strokovni center Logatec

CMEPIUSERASMUS+ eTwinning | School Education GateWayEPALE | SALTO |SIO | ERASMUS projekti SC Logatec | IKT orodja

Urednik spletne strani Mednarodno sodelovanje: Uroš Čadež

November, 2023

“Jaz in moje delo ter timsko delo” Višnja Gora, Slovenija

V okviru PROGRAMA študijske skupine Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije smo, 15. 11. 2023, v Višnji Gori, izvedli predavanje “PREDSTAVITEV PROGRAMOV ERASMUS+” in predstavili dobro prakso mednarodnega sodelovanja SC Logatec.

Gradivo seminarja:

“Predstavitev programov ERASMUS+ in dobra praksa”

Navodila za dodelitev točk Ereasmus 2021-2027_sep23

Rezultati izvedene ankete na seminarju:

November, 2023

“Inclusion across Europe” Beograd, Srbija

V mesecu oktobru 2023 smo se prijavili na kontaktni seminar TCA (Erasmus+ Transnational Cooperation Activities) “Inclusion across Europe”, ki bo potekal od 16. 11. do 17. 11. 2023, v Beogradu, Srbija.

Naša prijava je bila uspešna, tako da se bomo skupaj s predstavniki Ekonomske šola in gimnazije Radovljica,  Osnovne šole Tržič  ter našega SC Logatec udeležili dvodnevnega seminarja. Seminarja se bo udeležil Dejan Hristić, vzgojitelj in psiholog SC Logatec.

Vsebinsko je seminar namenjen iskanju mednarodnih partnerjev s področja inkluzije v različnih izobraževalnih programih. Predstavljene bodo dobre prakse s področja inkluzije v Romuniji in v Srbiji,  vzpostavila se bo razprava o možnih projektih KA2 na temo vključevanja in morebitna njihova zasnova.

Program seminarja: “Inclusion across Europe”

November, 2023

NOVIČKA: E+ projekti “Pojasnilo pojmov”

(prepis s spletne strani CMEPIUS “Pojasnilo pojmov”)

Akcija – tip sodelovanja v programu Erasmus+ znotraj ključnih ukrepov programa, glede na področje izobraževanja – npr. KA121-VET – Mobilnost osebja in dijakov v poklicnem in strokovnem izobraževanju za akreditirane institucije.

Akreditacija Erasmus+ – je orodje, namenjeno organizacijam, dejavnim na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, splošnega šolskega izobraževanja ter splošnega izobraževanja odraslih, ki želijo vzpostaviti dolgoročno čezmejno sodelovanje z namenom visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti kot del širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije. Akreditacija ni pogoj za sodelovanje v Erasmus+. Od leta 2021 je akreditacija del letnega razpisa Erasmus+. Več o akreditaciji v Vodniku za prijavitelje.

Beneficiary module (BM) – je spletno orodje za pogodbenike za spremljanje in poročanje projektov financiranih iz programa Erasmus+ 2021-2027.

Častna izjava – je del prijavnice, ki jo je treba izpolniti, podpisati in priložiti vlogi.
Od leta 2022 lahko izpolnite tudi Častno izjavo za zelena potovanja.

E+PRP – Erasmus+ project results platform = platforma, kjer najdete opise in rezultate projektov, ki so nastali v okviru projektov Erasmus+.

Internacionalizacija – proces integracije mednarodne, medkulturne in globalne razsežnosti v cilje in delovanje izobraževalnih institucij.

Izobraževanje odraslih (kratica AE oz. ADU) – v programu Erasmus+ naslavlja vse oblike splošnega nepoklicnega izobraževanja odraslih, tj. formalnega, neformalnega ali priložnostnega.

Kalkulator razdalje – je orodje, ki preračuna dodeljeno dotacijo za pot na podlagi razdalje med točko A (sedež institucije pogodbenika) do točke B (partnerska organizacija).

Ključni ukrep (ključna aktivnost -KA) – del strukture programa Erasmus+ (na primer Ključni ukrep 1 (KA1) so projekti mobilnosti posameznikov, Ključni ukrep 2 (KA2) so partnerstva za sodelovanje).

Koda OID (Organisation ID) – identifikacijska številka, ki jo morajo pridobiti vse organizacije, ki nameravajo zaprositi za akreditacijo ali za nepovratna sredstva za akcije Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote, in se mora uporabljati pri vseh prijavah na javne razpise in na obrazcih Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote.

Mednarodno sodelovanje – v okviru programa Erasmus+ je pojem povezan s katero koli aktivnostjo, v katero sta vključeni vsaj ena država programa (članice EU in Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Srbija, Severna Makedonija) in vsaj ena partnerska država (tiste, ki niso v celoti vključene v program Erasmus+, temveč lahko sodelujejo).

Mobilnost – fizičen odhod v državo, ki ni država stalnega prebivališča, zaradi študija, usposabljanja ali neformalnega oziroma priložnostnega učenja. Dohodna mobilnost – mobilnost v Slovenijo.
Odhodna mobilnost – mobilnost iz Slovenije
Kombinirana mobilnost – kombinacija fizične mobilnosti in virtualne komponente, ki olajšuje
izmenjavo s sodelovalnim spletnim učenjem in timsko delo

Novinec – institucija, ki še ni sodelovala v programu EU.

Pogodbenik oz. upravičenec – če je projekt izbran, postane prijavitelj upravičenec do nepovratnih sredstev programa Erasmus+. Upravičenec podpiše sporazum o nepovratnih sredstvih z nacionalno agencijo, ki je izbrala projekt.

Poklicno in strokovno izobraževanje (kratica VET) – naslavlja področje nižjega, srednjega in nadaljnjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja.

Prijavitelj – institucija, ki odda vlogo na razpis za nepovratna sredstva.

Prioritete ali prednostna področja so smernice oz. vsebinski poudarki v programu Erasmus+, ki jih morate naslavljati s prijavo mednarodnih projektov.
Poznamo horizontalne oz. prečne prioritete, ki naslavljajo vsa izobraževalna področja in pa sektorsko specifične, ki so namenjene le določenem področju (npr. splošno šolsko področje). Najdete jih v Vodniku za prijavitelje.

Projekti mobilnosti – projekti, ki se osredotočajo na aktivnosti/izvedbo mobilnosti posameznikov – dijakov, študentov, učiteljev itd. – in katerih cilj je, da ti s tovrstnimi aktivnostmi pridobivajo nova znanja, kompetence ter izkušnje.

Splošno šolsko izobraževanje (kratica SE oz. SCH) – naslavlja področje predšolske in šolske vzgoje in izobraževanja, kar zajema področje dela vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

Partnerstva za sodelovanje oz. sodelovanje med institucijami – partnerstva, namenjena razvoju pobud, ki obravnavajo enega ali več področij izobraževanja, usposabljanja (in mladine), ter spodbujanju inovacij, izmenjav izkušenj in strokovnega znanja med različnimi vrstami institucij.

Terciarno izobraževanje (kratica HE oz. HED) – naslavlja področje višješolskega in visokošolskega izobraževanja.

TCA – kratkoročne aktivnosti mednarodnega sodelovanja v okviru programa Erasmus+ so dogodki za iskanje partnerjev z najavljeno tematiko, kjer poteka mreženje udeležencev, razvijanje projektnih idej ter diskusija o izbrani tematiki.

Udeleženec – posameznik, ki dejansko izvede mobilnost oz. se udeleži projektne aktivnosti.

Zgodba o uspehu oz. primer dobre prakse – primer zaključenega mednarodnega projekta, ki je kakovostno izveden, prinaša vidne učinke na posameznika, institucijo ali sistem izobraževanja. Kot takšen deluje motivacijsko tudi na ostale.

September, 2023

eTwinning seminar  “Focusing on innovation in VET”

V mesecu septembru 2023 smo se prijavili na razpis eTwinning seminar “Focusing on innovation in VET”.  Na razpisu smo bili  izbrani, tako, da se bo seminarja udeležila profesorica Saša Kosten. Seminar bo potekal od 26. do 29. oktobra 2023 v Madridu, v Španiji.

Vsebinsko seminar zajema povezovanje z učitelji iz vse Evrope, izmenjave idej in najboljših praks. Ključni cilj seminarja je začeti skupni projekt eTwinning in se skozi projekt seznaniti z merili kakovosti. Nastali projekt bo potekal izključno na eTtwinning platformi in ne bo dodatno financiran.

Program seminarja: “Focusing on innovation in VET”

Avgust, 2023

Udeležili smo se seminarja za pogodbenike projektov Erasmus+ KICK-OFF SREČANJE 2023 za poklicno in strokovno izobraževanje (VET), ki je bil v Termah Snovik v Kamniku. Seminar je potekal od 28.  do 29. avgusta 2023.

Glavni namen dogodka je bil pripraviti pogodbenike na kakovostno izvajanje projektov Erasmus+, čas smo si pa vzeli tudi za razjasnitev pogodbenih obveznosti, morebitnih dilem in za mreženje z ostalimi pogodbeniki.

Julij, 2023

Oddaja zaključnega poročila KA122-SCH

05. 07. 2023 smo se udeležili web seminarja za neakreditirane organizacije z naslovom Oddaja končnega poročila projekta za KA122-sch.

Vsebina seminarja: priprava  zaključnega poročila ob končanju projekta KA122. Seminarja se je udeležil Uroš Čadež.

Maj, 2023

Povzetek eTwinning seminarja “Being Creative in eTwinning through Innovation and Education” – Inovacije v sekundarnem izobraževanju, ki je potekal med 18. in 20. majem 2023v Bratislavi na Slovaškem. 

Delo na seminarju je potekalo zelo interaktivno, udeleženci smo poslušali nekaj predavanj v zvezi z namenom eTwinning projektov, načini povezovanja in sodelovanja med strokovnimi delavci v Evropi z namenom ustvarjanja eTwinning projekta in primeri dobrih praks, uspešnih eTwinning projektov. Po predavanjih smo imeli udeleženci veliko možnosti za povezovanje in mreženje z aktivnostmi za prebijanje ledu, aktivnostmi med seminarjem in opravljanjem nalog po mestu, ter druženjem med odmori za kavo ter pri obrokih. Spoznali smo tudi nekaj ICT orodij kot na primer Canva, spoznali orodja za ustvarjanje digitalne knjige in lastnega avatarja, za pomoč pri ustvarjanju novih eTwinning projektov, kateri bodo pri ustvarjanju projekta zelo koristni.

 

Moj splošen vtis obiska seminarja je zelo dober, organizacija in vsebina seminarja sta mi bila všeč, spoznala sem veliko učiteljev z vse Evrope s podobnim mišljenjem glede vključenosti mladih v mednarodne projekte, seminar je bil zanimiv in v prihodnje bi se z veseljem udeležila še kakega podobnega seminarja.

Tjaša Furlan

Maj, 2023

Razpis ERASMUS+ 2023

CMEPIUS je objavil sklepe z rezultati letošnjega prvega razpisnega roka za projekte mobilnosti Erasmus+ KA122-VET. Na razpis se je prijavil tudi naš zavod, ki je bil v celotni prijavi uspešen, saj smo pridobili nepovratna sredstva za vse tri prijavljene aktivnosti:

 • PARTNERSTVA ZA SODELOVANJE  Erasmus+, KA1– sodelovanje s produkcijsko šolo na Danskem (sledenje na delovnem mestu),  kjer je naš cilj je pridobiti znanja s področja organizacije produkcijske šole na treh temeljnih delovnih področji – vodstva, poučevanja in vzgoje. Ta znanja nam bodo postavljala temelje za morebitno ustanovitev produkcijskega oddelka v okviru naše ustanove.
 • IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V TUJINI Erasmus+, KA1 Projekti mobilnosti za osebje na temo “Neformalna znanja”, ki se navezujejo na ustanovitev produkcijskega oddelka.

 • IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V TUJINI Erasmus+, KA1 Projekti mobilnosti za učeče se dijake – opravljanje 10 dni delovne prakse v tujini za dijake s spremstvom.

S sredstvi, ki smo jih pridobili, bomo omogočili skupaj 9 mobilnosti od tega prvič tudi 2 mobilnosti za dijake.

Marec, 2023

V mesecu februarju 2023 smo se prijavili na letni razpis ERASMUS+, kjer smo prijavili kar tri aktivnost in sicer:

 • PARTNERSTVA ZA SODELOVANJE  Erasmus+, KA1 – sodelovanje s produkcijsko šolo na Danskem (sledenje na delovnem mestu),  kjer je naš cilj je pridobiti znanja s področja organizacije produkcijske šole na treh temeljnih delovnih področji – vodstva, poučevanja in vzgoje. Ta znanja nam bodo postavljala temelje za morebitno ustanovitev produkcijskega oddelka v okviru naše ustanove.
 • IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V TUJINI Erasmus+, KA1 Projekti mobilnosti za osebje na temo “Neformalna znanja”, ki se navezujejo na ustanovitev produkcijskega oddelka.

 • IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V TUJINI Erasmus+, KA1 Projekti mobilnosti za učeče se dijake – opravljanje 10 dnevne delovne prakse v tujini za dijake.

Glede razpisov, ki so priložnostni, smo in bomo preko šolskega leta aktivni pri prijavah na: 

 • eTwinning seminarje in delavnice in
 • TCA tematske in kontaktne seminarje (Erasmus+ Transnational Cooperation Activities).

Vključeni in aktivni smo tudi v dveh mednarodnih eTwinning projektih, ki sta opisana na povezavi ERASMUS projekti ZVIL

Od januarja 2022, ko smo se prvič prijavili na razpis ERASMUS+ projekt, smo tako izvedli že 5 mobilnosti. Ena mobilnost, ki je že potrjena, pa se bo izvedla v mesecu maju 2023.

Februar, 2023

eTwinning seminar  “Being Creative in eTwinning through Innovation and Education”

Uspešno smo se prijavili na seminarj eTwinning “Being Creative in eTwinning through Innovation and Education”, ki bo potekal med 18. in 20. majem 2023 v Bratislavi na Slovaškem. Seminarja se bo udeležila psihologinja Tjaša Furlan.

Vsebinsko seminar zajema povezovanje z učitelji iz vse Evrope, izmenjave idej in najboljših praks. Ključni cilj seminarja je začeti skupni projekt eTwinning in se skozi projekt seznaniti z merili kakovosti. Nastali projekt bo potekal izključno na eTtwinning platformi.

Program seminarja: “Being Creative in eTwinning through Innovation and Education”

Februar, 2023

Erasmus+ Project Management and Educational visits VET

V mesecu februarju smo se udeležili izobraževanja Erasmus + Project Management and Educational visits VET, ki je potekal v Reykjeviku,  Islandija, od 12. do 18. februarja 2023.

Kratko poročilo o udeležbi:

Program seminarja je bil izveden po priloženi časovnici. Rdeča nit programa je bila, kako uspešno pripraviti projekt E+ za prijavo na razpis nacionalne agencije CMEPIUS v različni ključnih ukrepih:

– KA1, kjer lahko institucije pridobijo sredstva za mobilnost posameznikov (učeči se in osebje lahko odidejo na usposabljanje, prakso, sledenje na delovnem mestu, izmenjavo na partnersko institucijo v drugo državo) in
– KA2, kjer lahko institucije pridobijo sredstva za izvedbo mednarodnih projektov različnega obsega.

V okviru izobraževalnega seminarja smo obiskali tudi štiri različne islandske šole, ki izvajajo poklicno izobraževanje iz različnih področij (med njimi tudi poklicno šolo, ki izobražuje avtokaroseriste) ter imeli tudi štiri organizirane izlete, kot je strokovno voden ogled mesta Reykjavik, obisk muzeja Perlam, ogled naravnih znamenitosti Golden Ringa (islandski slapovi in gejzirji, farmo islandskih konji …) in obisk Blue Lagune – termalnih vrelcev.

Ves čas seminarja so potekala neformalna druženja, preko katerih smo se udeleženci spoznali in med seboj izmenjali izkušnje ter kontakte za nadaljnje sodelovanje. Seminar je bil organiziran strokovno in bil  dobro voden s strani gostiteljice.

Z ogledom poklicnih izobraževalnih ustanov (VET) institucij smo dobili tudi bolj konkretni vpogled v izobraževalni sistem Islandije.

Seminarja sta se udeležila Matjaž Lazar, učitelj praktičnega pouka in Uroš Čadež, Erasmus+ koordinator in učitelj strokovno teoretičnih predmetov.

Januar, 2023

Projekt KA1, za prijavitelje za neakreditirane organizacije KA122-VET

30. 01. 2023 smo se udeležili web seminarja za prijavitelje Erasmus+ K1, za neakreditirane organizacije KA122-VET.

Vsebina semionarja: predstavitev razpisa Erasmus+ KA1 (cilji programa, prednostne naloge, pravila prijavljanja, finančna pravila, učinki).

Januar, 2023

Promoting VET Excellence through Skills Competitions Espoo, Finska

Prijavili smo se na  kontaktni seminar TCAPromoting VET Excellence through Skills Competitions, ki bo potekal med 8.  in 11. majem 2023 v Espoo na Finskem. Pri prijavi nismo bili uspešni, smo pa v čakalni vrsti, v kolikor kdo od prijaviteljev odpove sodelovanje.

Seminar je namenjen koordinatorjem začetnikom E+, ki se še vključujejo v mednarodno sodelovanje  in pripravljajo prve mednarodne projekte. Vsebinsko je seminar namenjen iskanju mednarodnih partnerjev s področja poklicnega izobraževanja, predstavitvi Finskega poklicnega izobraževanja ter predstavitvi delovanja poklicnih šolskih centrov. Istočasno s seminarjem bo potekalo tudi nacionalno tekmovanje dijakov v pridobljenem poklicnem znanju s posameznih področji.

Program seminarja: Promoting VET Excellence through Skills Competitions

Januar, 2023

Projekt KA210, za prijavitelje Manjša partnerstva na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

27. 01. 2023 smo se udeležili web seminarja za prijavitelje Erasmus+ KA210 – Manjša partnerstva na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Vsebina semionarja: predstavitev razpisa Erasmus+ za sodelovalna partnerstvaKA210 (cilji programa, prednostne naloge, pravila prijavljanja, finančna pravila, učinki).

Januar, 2023

Projekt KA220, za prijavitelje Izobraževanja odraslih in poklicnega in strokovnega izobraževanja

19. 01. 2023 smo se udeležili spletnega seminarja za prijavitelje projektov KA220, za področje izobraževanja odraslih in poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Vsebina semionarja: predstavitev razpisa Erasmus+ za sodelovalna partnerstva KA220 (cilji programa na področju izobraževanja odraslih in poklicnega in strokovnega izobraževanja, prednostne naloge, pravila prijavljanja, finančna pravila, učinki).

Oktober, 2022

Erasmus+ za računovodje

27. 10. 2022 smo se udeležili web seminarja za računovodje  (ERASMUS+ izmenjave). V imenu zavoda se ga je udeležila računovodkinja Klavdija Pivk.

September, 2022

eTwinning seminar »Rural Teachers from Mediterranean Countries together at the European School Education Platform«

Konec septembra,  od 26. do 28. 9., se je profesorica, Simona Predanič, udeležila eTwinning seminarja »Rural Teachers from Mediterranean Countries together at the European School Education Platform«, ki je potekal v Albaniji, v obmorskem mestu Golem (Durres). Namen seminarja je bil udeležencem predstaviti uporabo  ESEP platforme (European School Education Platform), spoznavanje potencialnih partnerjev za sodelovanje v mednarodnih projektih eTwinning in predstavitev projektnih idej.

Na srečanju je skupina učiteljev iz Slovenije (Simona Predanič), Španije (Jose Luis García de Diego), Hrvaške (Josip Cvitanović) in Azerbajdžana (Gulay Majidli) zasnovala nov mednarodni eTwinning projekt z naslovom Warm Up Your Brain, s katerim želijo vzpodbuditi mladostnike (udeležence projekta) k razmisleku o tem, kako s svojimi aktivnostmi in razmišljanjem vplivajo na svoje duševno zdravje in funkcioniranje tako pri pouku kot izven učilnice.

 

September, 2022

NOVIČKA: Kaj nam omogoča ERASMUS+?

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije.

Program Erasmus+ podpira tri ključne ukrepe in aktivnosti Jean Monnet:
–          v okviru ključnega ukrepa 1 (KA1) lahko institucije pridobijo sredstva za mobilnost posameznikov (učeči se in osebje lahko odidejo na usposabljanje, prakso, sledenje na delovnem mestu, izmenjavo na partnersko institucijo v drugo državo);
–          v okviru ključnega ukrepa 2 (KA2) lahko institucije pridobijo sredstva za izvedbo mednarodnih projektov različnega obsega;
–          v okviru ključnega ukrepa 3 (KA3) Evropska komisija omogoča podporo različnim sistemsko orientiranim projektom;
–          Jean Monnet aktivnosti prispevajo k razmisleku o evropskem povezovanju s krepitvijo znanja in ozaveščenosti o Evropski uniji.

Več si preberite na danih povezavah in na uradni spletni strani CMEPIUS.

September, 2022

Udeležili smo se Seminarja za pogodbenike projektov Erasmus+ splošno šolsko izobraževanje, ki je bil v Grand Hotelu Sava v Rogaški Slatini, od četrtka, 15. 9., do petka, 16. 9. 2022.

Glavni namen dogodka je bil pripraviti pogodbenike na kakovostno izvajanje projektov Erasmus+, čas smo si pa vzeli tudi za razjasnitev pogodbenih obveznosti, morebitnih dilem in za mreženje z ostalimi pogodbeniki.

Udeležba na dogodku je bila brezplačna, za organizacijo in rezervacijo namestitve in prehrane je  poskrbel CMEPIUS. Ker nas CEMEPIUS spodbuja k trajnostnemu načinu izvajanja aktivnosti, smo ponudil prevoz kolegom iz Ljubljane, tako da smo na pot odšli trije udeleženci z enim vozilom.

Avgust, 2022

Contact Seminar – learn about Small Scale Partnerships

Prijavili smo se na  kontaktni seminar Contact Seminar – learn about Small Scale Partnerships, ki bo potekal med 7. 11. in 8. 11. 2022 na Danskem v Kopenhagnu.

Kontaktni seminar je namenjen novincem v programu, ki imajo zelo malo predznanja o programu Erasmus+. Cilj je pomagati udeležencem pri vzpostavitvi stikov za bodoče mednarodno sodelovanje. Na seminarju bodo imeli udeleženci možnost mreženja in razvijanja potencialnih projektnih  idej. Na seminar je prijavljen ravnatelj Borut Marolt.

Več o seminarju: Contact Seminar – learn about Small Scale Partnerships

Avgust, 2022

eTwinning seminar  »Rural Teachers from Mediterranean Countries together at European School Education Platform«

Prijavili smo se na  seminar eTwinning »Rural Teachers from Mediterranean Countries together at European School Education Platform«, ki bo med 26. in 28. 9. 2022 potekal v mestu Drač, Albanija. Prijava je bila iz nacionalne agencije CMEPIUS že odobrena. seminarja se bo udeležila Simona Predanič.

Vsebinsko seminar zajema osnove in vse možnosti uporabe portala eTwininng ter postavitev mednarodnega projekta med udeleženci seminarja, ki bo potekal izključno na eTtwinning platformi.

Program seminarja: Rural Teachers from Mediterranean Countries …

Avgust, 2022

Vključevanje mladostnikov z manj priložnostmi v projekte Erasmus+ (26. avgusta od 13. do 15. ure prek spleta)

Prijavili smo se na spletni  seminar Vključevanje mladostnikov z manj priložnostmi v projekte Erasmus+. Na CMEPIUS-u so v pomoč pri vključevanju zasnovali serijo dogodkov, s katerimi bodo predstavili različne vidike vključujočih praks, ki nastajajo v okviru programa Erasmus+. Kaj zahteva priprava takšnih mobilnosti in kako najti motivacijo za njeno izvedbo? Kakšne so pogoste ovire na tej poti in kako najti pogum, da jih premagamo? Na prvem dogodku, ki bo potekal 26. avgusta od 13. do 15. ure prek spleta, bomo iskali odgovore na ta vprašanja skozi izbrani primer dobre prakse. Na seminarju je sodeloval Uroš Čadež.

Junij, 2022

First Step First

V mesecu juniju smo se prjavili na kontaktni seminar First Step First, ki bo potekal v Bukarešti v Romuniji od 29. 8. do 2. 9. 2022.

Cilj seminarja je seznanitev in vzpostaitev prvih korakov za sodelovanje v projektih E+. Razpisni dokument organizatorja First Step First.

Rezultati razpisa so, da smo na rezervni listi zaradi omejenega števila prostih mest na TCA seminarju. V kolikor bo katera od prijavljenih ustanov odstopila od udeležbe, se bomo lahko udeležili seminarja. Na seminar je bila prijavljena Nataša Hegeduš.

Junij, 2022

Guidance and the promotion of VET

V mesecu juniju smo se udeležili kontaktnega seminarja Guidance and the promotion of VET, ki je potekal v Kopenhagnu na Danskem od 13. do 15. junija 2022.

Kratko poročilo o udeležbi:

Prvi dan je bila kratka predstavitev vsakega sodelujočega, sledila je predstavitev danskega izobraževalnega sistema s poudarkom na poklicnem izobraževanju. Ker je veliko pomanjkanje interesa za vpis na VET programe, so nam predstavili, kakšne promocije izvajajo, da bi rekrutirali čim več dijakov v poklicne programe. Drugi dan je bil ogled dveh različnih poklicnih šol in centra, ki usmerja in pomaga osnovnošolcem in tudi starejšim, da se gleda na njihove želje, pravilno usmerijo. Tretji dan so nam predstavili aktivnosti, katere izvajajo, da bi v VET poklice privabili več deklet. Na koncu je sledila evalvacija, katero smo naredil skupaj vsi udeleženci po metodi DELPHI. Ves čas seminarja, v času odmorov in obrokov, so potekala neformalna druženja, preko katerih smo se udeleženci spoznali in med seboj izmenjali izkušnje ter kontakte za nadaljnje sodelovanje.

Seminar je bil organiziran na zelo visokem organizacijskem in strokovnem nivoju in odlično voden s strani danskih organizatorjev. Z ogledom VET institucij smo dobili še bolj konkretni vpogled v izobraževalni sistem Danske. K predstavitvi izobraževalnega sistema so vključili tudi dijake iz različni področji poklicnega izobraževanja – VET ambasadorje, kar je vsem podanim informacijam dodalo dodano vrednost. Doprinos vseh udeležencev je bil ravno tako na visokem nivoju, saj smo bili konstruktivni, delali vzporednice z našimi sistemi in konstruktivno sodelovali v diskusijah. Tudi prosti čas, ki ga je bilo, mimogrede, zelo malo, smo udeleženci preživeli skupaj in stkali prijateljstva, ki se bodo nekatera lahko nadgradila v bodoče mednarodno sodelovanje. Samo sporazumevanje je potekalo v ANG, nekaj pa tudi v »srbo-hrvaščini«, saj je bilo kar nekaj udeležencev iz Balkana.  Seminarja se je udeležil Uroš Čadež.

Junij, 2022

Uporabne spletne strani mednarodnega sodelovanja

CMEPIUS

ERASMUS+

eTwinning

School Education GateWay

EPALE

SALTO – Education and Training

Maj, 2022

Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation

V mesecu maju smo se prijavili na tematski kontaktni seminar (TCA) Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation – KA2: How to use the lump sum funding model, ki bo potekal od 2. do 4. novembra na Cipru.

Prijava na projekt je bila zavrnjena, zaradi prijave preko madžarskega portala. prijaviti bi se morali preko slovenskega CMEPIUS portala.

Maj, 2022

GDPR in varstvo osebnih podatkov 

V mesecu maju smo se udeležili spletnega seminarja  GDPR in varstvo osebnih podatkov za pogodbenike.

Seznanili smo se s splošnimi načeli varstva osebnih podatkov, s pravicami posameznikov na katere se osebni podatki nanašajo, o navodilih v primerih kršitev varovanja podatkov in o pomembnosti nekaterih členov iz pravilnikov.

April, 2022

Guidance and the promotion of VET

V mesecu aprilu smo se uspešno prijavili na kontaktni seminar Guidance and the promotion of VET, ki bo potekal v Kopenhagnu na Danskem od 13. do 15. junija 2022.

Seminar je namenjen koordinatorjem začetnikom E+, ki se še vključujejo v mednarodno sodelovanje  in pripravljajo prve mednarodne projekte. Vsebinsko je seminar namenjen iskanju mednarodnih partnerjev s področja poklicnega izobraževanja, predstavitvi Danskega izobraževalnega sistema ter predstavitvi delovanja poklicnih šolskih centrov na Danskem.

Program seminarja: Program-TCA-Study-visit-VET-2022

Po izvedenem seminarju bomo za vse zainteresirane strokovne delavce zavoda pripravili predstavitev vsebine seminarja.

April, 2022

Tolerance For Otherhood – TFO

Na podlagi udeležbe na seminarju eTwinning seminar Entrepreneurship and Financial Literacy: How to develop and strengthen students’ 21st century skills, ki je potekal od 17. 3. do 19. 3. 2022 v Pragi, Češka, smo pričeli z izvedbo prvega uradnega mednarodnega projekta našega zavoda z naslovom Tolerance For Otherhood – TFO.  V projektu sodelujemo učitelji in dijaki sedmih srednjih poklicnih šol iz Poljske, Češke, Slovaške, Turčije in Slovenije. Sam projekt poteka interaktivno preko eTwininng platforme in s pomočjo IKT tehnologije. Konference in koordinacija vodij projekta potekajo preko Zoom konferenc. Projekt ni podprt s finančnimi sredstvi E+.

Glavni cilji projekta so, da sodelujoči dijaki stkejo poznanstva, spoznajo značilnosti drugih nacionalnosti, formulirajo pomen tolerance in spoznajo stereotipe, pod katerimi si predstavljamo državljane drugih nacionalnostih.

Logotip izdelal Anže M.      Logotip izdelal Domen J.      Logotip izdelal Matic K.     

TFO Predstavitev Logatca – pripravil dijak Janez J.

TFO predstavitev ZVI Logatec – pripravil dijak Anže M.

eTwininng TFO

April, 2022

 Vse zainteresirane zaposlene vabim, da se prijavijo na kratko izobraževanje, na katerem vam bomo predstavili platformo eTwininng in možnost njene uporabe (predstavitev vsebine seminarja, katerega smo se udeležili v Pragi).

Seminar se bo izvedel v petek, 15. aprila 2022, s pričetkom ob 12.30 uri (oz. po vzgojiteljski konferenci) v računalniški učilnici naše šole.

Vsebina seminarja:

 1. Predstavitev dosedanjega dela na področju mednarodnega sodelovanja
 2. Splošno o Erasmus+
 3. eTwininng platforma
 4. Registracija računa na eTwininng platformi
 5. Predstavitev projekta Tolerance For Otherhood – TFO
 6. Vključitev v projekt in razdelitev nalog
 7. Cilji ZVIL na področju mednarodnega sodelovanja

Če bo število prijavljenih zaposlenih večje od 8, bomo seminar ponovili v naslednjem tednu (22. aprila 2022).

Vašo prijavo na seminar mi posredujete na moj mail. Rok za prijavo je 8. aprila 2022.  V »zadevo« zapišite PRIJAVA NA SEMINAR.

Marec, 2022

Udeležili smo se seminarja eTwinning seminar Entrepreneurship and Financial Literacy: How to develop and strengthen students’ 21st century skills, ki je potekal od 17. 3. do 19. 3. 2022 v Pragi, Češka.

Seminar je bil strnjen v tri delovne dni, vsebina seminarja je bila spoznavanje s spletno platformo eTwininng, priprava in izvedba enostavnega projekta ter iskanje mednarodnih partnerjev.

Izobraževalni seminar je v popolnosti izpolnil naša pričakovanja, saj smo pridobili znanja, s katerimi lahko uspešno pričnemo s pripravo projektov ali se vključimo v že obstoječe. Pridobili smo kontakte sorodnih institucij iz drugih držav, s katerimi bomo v kratkem vzpostavili stike in preučili možnosti sodelovanja.

Uradno smo registrirali tudi prvi projekt z naslovom Tolerance For Otherhood – TFO, pri katerem sodelujejo učitelji sedmih srednjih poklicnih šol iz Poljske, Češke in Slovenije. Sam projekt bo potekal interaktivno in ni podprt s finančnimi sredstvi. Glavni cilji so, da sodelujoči dijaki stkejo poznanstva, spoznajo značilnosti drugih nacionalnosti, formulirajo pomen tolerance in spoznajo smešne stereotipe, pod katerimi si predstavljamo državljane drugih nacionalnostih. Aktivnosti se bodo izvajale s pomočjo platforme eTwininng in preko drugih učnih platform. seminarja se je udeležil Uroš Čadež.

Utrinek s seminarja – skupina, ki vodi projekt Tolerance For Otherhood – TFO

Več utrinkov s seminarja: https://eu.zonerama.com/CZeTwinning/Album/8247272

Marec, 2022

eTwinning seminar Entrepreneurship and Financial Literacy: How to develop and strengthen students’ 21st century skills

Naša prijava na eTwinning seminar Entrepreneurship and Financial Literacy: How to develop and strengthen students’ 21st century skills, ki bo potekal od 17. 3. do 19. 3. 2022 v Pragi, Češka. je bila odobrena.

Seminar je namenjen koordinatorjem začetnikom E+, ki se še vključujejo v mednarodno sodelovanje  in pripravljajo prve mednarodne projekte. Vsebinsko seminar zajema osnove in vse možnosti uporabe portala eTwininng https://www.etwinning.net/sl/pub/index.htm.

Po izvedenem seminarju bomo za vse zainteresirane strokovne delavce zavoda opravili kratko izobraževanje uporabe portala eTwinining.

Januar, 2022

Vodenje projektov za projekte medkulturne izmenjave v Evropi

ZVI Logatec se je v letošnjem šolskem letu prvič samostojno vključil v mednarodno sodelovanje v okviru ERASMUS+ programa. V okviru ERASMUS+ se bomo udeležili izobraževanja Vodenje projektov za projekte medkulturne izmenjave v Evropi, ki bo potekal v oktobru 2022 na Kreti v Grčija. Seminarja se bosta udeležila članica skupine, ki je sodelovala pri pripravi razpisa in koordinator E+ in pripravljalec omenjenega razpisa. Vsebina izobraževanje je predvsem vodenje projektov in iskanje partnerjev.

Naj omenimo, da smo v tem obdobju stopili v stik tudi koordinatorji Erasmus+ na Finskem in Danskem. Poizkušamo namreč najti sorodne institucije, kot je naša, za vzpostavitev partnerstva.

November, 2021

ERASMUS+ za računovodje

V mesecu novembru smo se udeležili spletnega seminarja ERASMUS+ za računovodje. Predstavljeno nam je bilo:

 • pravila financiranja E+,
 • knjiženje,
 • poročanje za premožensko bilanco,
 • davki in
 • izplačila.

December, 2021

Sestanek za pogodbenike KA122 za področje splošnega šolskega izobraževanja

V mesecu decembru smo se udeležili spletnega sestanka za pogodbenike KA122 za področje splošnega šolskega izobraževanja in splošnega izobraževanja za odrasle.

Predstavljena so nam bila pogodbena pravila in obveznosti programa Erasmus+ KA122.

Januar, 2020

Partnerstva za izmenjavo med šolami (KA229)

V mesecu januarju smo se udeležili seminarja Partnerstva za izmenjavo med šolami (KA229), kjer so bila udeležencem predstavljena:

 • osnovna pravila akcije KA229 in primer dobre prakse,
 • kriterij ocenjevanja projektov KA229,
 • sofinanciranje projektov KA229 in prijavnica,
 • postopek prijave KA229 in
 • skupinsko svetovanje.

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte

Skip to content