GRAFIČNA DELAVNICA

Včasih nekateri novo sprejeti mladostniki v matično enoto nimajo zahtevanih pogojev za vpis v programe nižjega poklicnega izobraževanja. S temi mladostniki izvajamo individualno opismenjevanje in hkratno pripravo na osnovnošolsko izobraževanje.

Ob tem za vsakega od njih načrtujemo, da bo napredoval za vsaj en razred osnovne šole. V času izobraževanja so vključeni v produkcijsko enoto zavoda.

Osnovna enota je grafična delavnica, v kateri mladostniki pridobijo znanja in spretnosti tiskanja na razne materiale. V primeru zanimanja za druge oblike dela, lahko mladostnike vključimo tudi v druge produkcijske enote zavoda.

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

• načrtujejo in pripravijo potek dela, ga nadzorujejo in ocenijo rezultate,
• poznajo osnovne principe delovanja obstoječih grafičnih strojev in naprav,
• znajo izbrati in pravilno uporabljati grafične materiale,
• obvladajo različne postopke izdelave grafičnega izdelka,
• spoznajo tisk enostavnih tiskovin na tiskarskih strojih,
• spoznajo osnovne postopke v dodelavi,
• razvijajo čut za estetsko vrednotenje grafičnega izdelka,
• spoznajo osnovno vzdrževanje grafičnih strojev in naprav,
• si razvijajo sposobnosti za kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem okolju, humanost in poštenost ter spretnosti za skupinsko delo v kolektivu,
• spoznajo osnove informacijsko komunikacijske tehnologije,
• razumejo vpliv uporabe, vzdrževanja strojev in naprav na okolje,
• pravilno ravnajo s stroji in napravami, skladiščijo in odstranjujejo okolju škodljive snovi,
• varno in pravilno ravnajo z delovnimi sredstvi in opremo za osebno varstvo,
• spoznajo predpise in zakone o varnosti in zdravju pri delu ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,
• spoznajo metode in postopke racionalne rabe energije, materiala in časa ter spoznajo postopke reciklaže.

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte

Skip to content