E+ Dobro je vedeti

E+ mobilnost
cmepius
E+ mobilnost

ERASMUS+

Strokovni center Logatec

CMEPIUS | ERASMUS+ | eTwinning | School Education GateWay | EPALE | SALTO |SIO | ERASMUS projekti SC Logatec | IKT orodja

Urednik spletne strani Mednarodno sodelovanje: Uroš Čadež

November, 2023

“Jaz, moje ter timsko delo” Višnja Gora, Slovenija

V okviru PROGRAMA študijske skupine Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije smo, 15. 11. 2023, v Višnji Gori, izvedli predavanje “PREDSTAVITEV PROGRAMOV ERASMUS+” in predstavili dobro prakso mednarodnega sodelovanja SC Logatec.

Gradivo seminarja:

“Predstavitev programov ERASMUS+ in dobra praksa”

Navodila za dodelitev točk Ereasmus 2021-2027_sep23

Rezultati izvedene ankete na seminarju:

September, 2023

NOVIČKA: E+ projekti “Pojasnilo pojmov”

(prepis s spletne strani CMEPIUS “Pojasnilo pojmov”)

Akcija – tip sodelovanja v programu Erasmus+ znotraj ključnih ukrepov programa, glede na področje izobraževanja – npr. KA121-VET – Mobilnost osebja in dijakov v poklicnem in strokovnem izobraževanju za akreditirane institucije.

Akreditacija Erasmus+ – je orodje, namenjeno organizacijam, dejavnim na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, splošnega šolskega izobraževanja ter splošnega izobraževanja odraslih, ki želijo vzpostaviti dolgoročno čezmejno sodelovanje z namenom visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti kot del širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije. Akreditacija ni pogoj za sodelovanje v Erasmus+. Od leta 2021 je akreditacija del letnega razpisa Erasmus+. Več o akreditaciji v Vodniku za prijavitelje.

Beneficiary module (BM) – je spletno orodje za pogodbenike za spremljanje in poročanje projektov financiranih iz programa Erasmus+ 2021-2027.

Častna izjava – je del prijavnice, ki jo je treba izpolniti, podpisati in priložiti vlogi.
Od leta 2022 lahko izpolnite tudi Častno izjavo za zelena potovanja.

E+PRP – Erasmus+ project results platform = platforma, kjer najdete opise in rezultate projektov, ki so nastali v okviru projektov Erasmus+.

Internacionalizacija – proces integracije mednarodne, medkulturne in globalne razsežnosti v cilje in delovanje izobraževalnih institucij.

Izobraževanje odraslih (kratica AE oz. ADU) – v programu Erasmus+ naslavlja vse oblike splošnega nepoklicnega izobraževanja odraslih, tj. formalnega, neformalnega ali priložnostnega.

Kalkulator razdalje – je orodje, ki preračuna dodeljeno dotacijo za pot na podlagi razdalje med točko A (sedež institucije pogodbenika) do točke B (partnerska organizacija).

Ključni ukrep (ključna aktivnost -KA) – del strukture programa Erasmus+ (na primer Ključni ukrep 1 (KA1) so projekti mobilnosti posameznikov, Ključni ukrep 2 (KA2) so partnerstva za sodelovanje).

Koda OID (Organisation ID) – identifikacijska številka, ki jo morajo pridobiti vse organizacije, ki nameravajo zaprositi za akreditacijo ali za nepovratna sredstva za akcije Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote, in se mora uporabljati pri vseh prijavah na javne razpise in na obrazcih Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote.

Mednarodno sodelovanje – v okviru programa Erasmus+ je pojem povezan s katero koli aktivnostjo, v katero sta vključeni vsaj ena država programa (članice EU in Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Srbija, Severna Makedonija) in vsaj ena partnerska država (tiste, ki niso v celoti vključene v program Erasmus+, temveč lahko sodelujejo).

Mobilnost – fizičen odhod v državo, ki ni država stalnega prebivališča, zaradi študija, usposabljanja ali neformalnega oziroma priložnostnega učenja. Dohodna mobilnost – mobilnost v Slovenijo.
Odhodna mobilnost – mobilnost iz Slovenije
Kombinirana mobilnost – kombinacija fizične mobilnosti in virtualne komponente, ki olajšuje
izmenjavo s sodelovalnim spletnim učenjem in timsko delo

Novinec – institucija, ki še ni sodelovala v programu EU.

Pogodbenik oz. upravičenec – če je projekt izbran, postane prijavitelj upravičenec do nepovratnih sredstev programa Erasmus+. Upravičenec podpiše sporazum o nepovratnih sredstvih z nacionalno agencijo, ki je izbrala projekt.

Poklicno in strokovno izobraževanje (kratica VET) – naslavlja področje nižjega, srednjega in nadaljnjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja.

Prijavitelj – institucija, ki odda vlogo na razpis za nepovratna sredstva.

Prioritete ali prednostna področja so smernice oz. vsebinski poudarki v programu Erasmus+, ki jih morate naslavljati s prijavo mednarodnih projektov.
Poznamo horizontalne oz. prečne prioritete, ki naslavljajo vsa izobraževalna področja in pa sektorsko specifične, ki so namenjene le določenem področju (npr. splošno šolsko področje). Najdete jih v Vodniku za prijavitelje.

Projekti mobilnosti – projekti, ki se osredotočajo na aktivnosti/izvedbo mobilnosti posameznikov – dijakov, študentov, učiteljev itd. – in katerih cilj je, da ti s tovrstnimi aktivnostmi pridobivajo nova znanja, kompetence ter izkušnje.

Splošno šolsko izobraževanje (kratica SE oz. SCH) – naslavlja področje predšolske in šolske vzgoje in izobraževanja, kar zajema področje dela vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

Partnerstva za sodelovanje oz. sodelovanje med institucijami – partnerstva, namenjena razvoju pobud, ki obravnavajo enega ali več področij izobraževanja, usposabljanja (in mladine), ter spodbujanju inovacij, izmenjav izkušenj in strokovnega znanja med različnimi vrstami institucij.

Terciarno izobraževanje (kratica HE oz. HED) – naslavlja področje višješolskega in visokošolskega izobraževanja.

TCA – kratkoročne aktivnosti mednarodnega sodelovanja v okviru programa Erasmus+ so dogodki za iskanje partnerjev z najavljeno tematiko, kjer poteka mreženje udeležencev, razvijanje projektnih idej ter diskusija o izbrani tematiki.

Udeleženec – posameznik, ki dejansko izvede mobilnost oz. se udeleži projektne aktivnosti.

Zgodba o uspehu oz. primer dobre prakse – primer zaključenega mednarodnega projekta, ki je kakovostno izveden, prinaša vidne učinke na posameznika, institucijo ali sistem izobraževanja. Kot takšen deluje motivacijsko tudi na ostale.

September, 2022

NOVIČKA: Kaj nam omogoča ERASMUS+?

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije.

Program Erasmus+ podpira tri ključne ukrepe in aktivnosti Jean Monnet:
v okviru ključnega ukrepa 1 (KA1) lahko institucije pridobijo sredstva za mobilnost posameznikov (učeči se in osebje lahko odidejo na usposabljanje, prakso, sledenje na delovnem mestu, izmenjavo na partnersko institucijo v drugo državo);
v okviru ključnega ukrepa 2 (KA2) lahko institucije pridobijo sredstva za izvedbo mednarodnih projektov različnega obsega;
v okviru ključnega ukrepa 3 (KA3) Evropska komisija omogoča podporo različnim sistemsko orientiranim projektom;
Jean Monnet aktivnosti prispevajo k razmisleku o evropskem povezovanju s krepitvijo znanja in ozaveščenosti o Evropski uniji.

Več si preberite na danih povezavah in na uradni spletni strani CMEPIUS.

Junij, 2022

Uporabne spletne strani mednarodnega sodelovanja

CMEPIUS

ERASMUS+

eTwinning

School Education GateWay

EPALE

SALTO – Education and Training

April, 2022

Predstavitev aktivnosti ERASMUS+

Vse zainteresirane zaposlene vabim, da se prijavijo na kratko izobraževanje, na katerem vam bomo predstavili platformo eTwininng in možnost njene uporabe (predstavitev vsebine seminarja, katerega smo se udeležili v Pragi).

Seminar se bo izvedel v petek, 15. aprila 2022, s pričetkom ob 12.30 uri (oz. po vzgojiteljski konferenci) v računalniški učilnici naše šole.

Vsebina seminarja:

  1. Predstavitev dosedanjega dela na področju mednarodnega sodelovanja
  2. Splošno o Erasmus+
  3. eTwininng platforma
  4. Registracija računa na eTwininng platformi
  5. Predstavitev projekta Tolerance For Otherhood – TFO
  6. Vključitev v projekt in razdelitev nalog
  7. Cilji ZVIL na področju mednarodnega sodelovanja

Če bo število prijavljenih zaposlenih večje od 8, bomo seminar ponovili v naslednjem tednu (22. aprila 2022).

Vašo prijavo na seminar mi posredujete na moj mail. Rok za prijavo je 8. aprila 2022. V »zadevo« zapišite PRIJAVA NA SEMINAR.

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte