AVTOKAROSERIST

Naziv poklicne izobrazbe: avtokaroserist

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje ali
  • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

  • Izobraževanje traja tri leta.

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

• razvijajo sposobnosti za kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem okolju, humanost in poštenost ter spretnosti za skupinsko delo v kolektivu,
• poznajo sestavne dele, sklope, naprave in sisteme motornih vozil in voznih sredstev ter motorjev z notranjim izgorevanjem, njihove tehnične rešitve (izvedbe), funkcijo, gradiva za izdelavo ter principe delovanja,
• spoznajo mehaniko in tehniko motornih vozil in voznih sredstev, predvsem razdelitev, zgradbo, funkcijo in medsebojno delovanje delov, sklopov in pomožnih naprav,
• pridobijo temeljno znanje o pnevmatiki in hidravliki ter zgradbi, funkciji, vzdrževanju in priključitvi hidravličnih in pnevmatičnih sklopov in naprav,
• pridobijo temeljno znanje iz elektrotehnike in elektronike o zgradbi, funkciji, vzdrževanju in priključitvi električnih in elektronskih sklopov in naprav,
• obvladajo diagnosticiranje, nastavljanje, vzdrževanje in popravljanje karoserijskih sestavnih delov in sklopov v motornih vozilih in voznih sredstvih,
• poznajo postopke za diagnosticiranje stanja ličenih površin, priprave premazov ter ustreznega vzdrževanja, popravila in izdelave oziroma obdelave pri pripravi podlog ter zunanjih in notranjih površin z barvanjem – ličenjem,
• se usposobijo za presojo o obrabljenosti in uporabnosti posameznih delov, pri tem pa upoštevajo optimalno delovanje in obremenjenost in znajo svetovati, ali je priporočljivo preventivno popravilo,
• pridobijo poklicno znanje o merilnih in kontrolnih postopkih ter uporabi merilnih (tudi računalniško vodenih) in kontrolnih naprav, orodij in strojev,
• obvladajo osnove informacijsko komunikacijske tehnologije, tako da znajo samostojno uporabljati uporabniške programe (urejevalnik teksta in preglednic, programi za vodenje strojev, diagnostičnih naprav, spremljanje proizvodnje oziroma dela),
• se usposobijo za pravilno ravnanje s stroji in napravami, skladiščenje in odstranjevanje okolju škodljivih snovi in spoznajo ukrepe in postopke za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje,
• obvladajo varno in pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi in opremo za osebno varstvo,
• poznajo predpise in zakone o varstvu pri delu ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod (materialne škode oziroma telesne in duševne poškodbe delavcev),
• obvladajo metode in postopke racionalne rabe energije, materiala in časa ter poznajo postopke reciklaže,
• obvladajo in razumejo splošne principe (zakone) v strojništvu,
• znajo uporabiti in narisati enostavne delavniške risbe strojnih delov in sestavne risbe manjših sklopov v skladu s standardizacijo ter izdelati in uporabiti tabele in diagrame,
• znajo brati delavniške, sestavne in shematske risbe ter vezalne sheme sistemov,
• spoznajo lastnosti, zgradbo in uporabo kovinskih in nekovinskih gradiv, si pridobijo znanje o notranjem transportu in transportnih sredstvih ter vzdrževanju naprav v delavnici,
• so sposobni matematično reševati tehnične probleme s svojega strokovnega področja ter razumeti analitične in grafične statistične prikaze,
• obvladajo različne postopke ročne in strojne obdelave odrezovanja, preoblikovanja in spajanja kovin in nekovin,
• spoznajo osnove podjetništva, obvladovanje stroškov in kalkulacij,
• znajo načrtovati in pripraviti potek dela, ga nadzorovati in oceniti rezultate dela.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

• strpna, humana, tolerantna in odgovorna osebnost, ki bo sposobna sodelovanja in življenja v pluralni in demokratični družbi,
• sposoben pripraviti in izvesti racionalen poseg na vozilu z uporabo metod za preizkušanje in lokaliziranje napak na karoserijah vozil vključno s popravilom ali zamenjavo uničenih ali obrabljenih delov na vozilu,
• sposoben oceniti in izbrati najbolj ekonomično pot za odpravo napake na karoseriji vozila, pri čemer bo upošteval želje in pričakovanja stranke, varnostne predpise, priporočila in navodila proizvajalca vozila ter okolje varstvene predpise,
• usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
• imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
• iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
• naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
• usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah.

PREDMETNIK: AVTOKAROSERIST

PREDMETNIK: AVTOKAROSERIST

Oznaka

Programske enote

Obvezno/izbirno

Skupno število ur

A – Splošnoizobraževalni predmet

P1

Slovenščina

obvezno

213

P2

Matematika

obvezno

213

P3

Angleščina

obvezno

164

P4

Umetnost

obvezno

33

P5

Naravoslovje

obvezno

132

P6

Družboslovje

obvezno

132

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

Skupaj A

1051

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

obvezno

99

M2

Materialni in obdelave v poklicu

obvezno

66

M3

Elementi konstrukcij

obvezno

66

M4

Organizacija in poslovanje

obvezno

66

M5

Osnove motornih vozil

obvezno

124

M6

Električni sistemi na vozilu

obvezno

134

M7

Karoserijska dela

izbirno

390

M8

Ličarska dela

izbirno

390

M9

Karoserijska oprema z diagnostiko

izbirno

134

M10

Oblikovanje

izbirno

134

Skupaj B

1079

Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli:

C- Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

660

Č – Praktično usposabljanje z delom

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

912

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

160

E – Odprti del kurikuluma

Odprti kurikulum

594

Skupaj pouka (A+B+E)

2724

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

1572

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

2884

Skupaj (A+B+Č+D+E)

3796

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte

Skip to content